Burdujan Radu

A blog for those who study English language

Archive for the ‘Grammar’ Category

Zero Conditional / Condiționalul Zero

Posted by burdujan pe 20/02/2010

If you try to talk to someone, and they completely ignore that you exist and don’t even turn and look at you or answer what you’re saying, that person is as cold as ice.
Acesta este un exemplu de condiționalul Zero.

Condiționalul Zero se folosește pentru a axprima un adevăr general, sau lucruo care sunt mereu adevărate în anumite condiții.
De exemplu, If you are an Olympic luger, you travel at breakneck speed.

Este mereu adevărat
– In the sport of luge, athletes shoot down a track at breakneck speeds at over 144 km per hour!
– În sportul cu sania, sportivii ajung pe pistă la viteze ameţitoare, la peste 144 km pe oră!

Condiționalul Zero este ușor de format deoarece toate verbe în frază sunt la prezentul simplu:
If an athlete wins a gold medal, he feels proud.

Posturi precedente cu Condiționalul Zero:
Woody Allen
Motorcycles

Exerciții

1. Which is correct?
a. If she doesn’t talk to you, she are as cold as ice.
b. If she doesn’t talk to you, she is as cold as ice.

2. If you _ to have more money, you _ to get a job.
a. wants, needs
b. wanting, need
c. want, need
d. wanted, needing

3. Which one is an example of the zero conditional?
a. If we had tried harder, we would have done better.
b. If you see my sister, give her a hug for me.
c. If Phil asked me out, I would say yes.
d. If it rains during our vacation, I’ll be sad.

Posted in Grammar | Etichetat: , | Leave a Comment »

Study Point: Proposals

Posted by burdujan pe 05/02/2010

1. Read –
It’s probably the most important question in your life: “Will you marry me?”
Este, probabil, cea mai importantă întrebare în viața ta: „Vrei să te căsătorești cu mine?”
Some people like to get creative with their proposals.
Unii oameni doresc să fie mai creativi, în cerecea în căsătorie.
You can have a plane sky-write the question or ask it on the big screen at a sporting event.
Puteţi scrie cererea cu un avion în cer sau să întrebaţi pe marele ecran în timpul unui eveniment sportiv.
Some proposals come at quiet, romantic moments and others at big parties.
Unele propuneri ven într-un moment liniștit romantic, iar alte în timpul unor petreceri mari.


2. Grammar Point – Past Continuous Tense

Anna had no idea that the propousal was coming and Thomas did in front of a bunch of people so she absolutely had to say yes or look horrible.
Este un exemplu de trecutul continuu.

Trecutul Continuu exprimă acțiuni în plină desfășurare într-un moment din trecut.
Thomas știa că o va cere în căsătorie pe Ana ceva timp înainte ca să-i propună în realitate.

Dese ori acest timp se folosește pentru acțiuni de durată care au fost întrerupte de o altă acțiune:
I was sleeping when my sister called to tell me about her engagement.

Trecutul Continuu se formează cu verbul was/were + verbul de bază + ing:
I was reading dinner when Jenna came over.
În limba română de obicei se traduce cu imperfect.
Eu citeam când Jenna a intrat.

3. Quiz Point –
a. Which is correct?
– they were travelling when they got engaged.
– they was travelling when they got engaged.

b. I ______ TV when I saw my ex-boyfriend on The Real World.
* was watching
* were watching
* am watching
* have been watching

c. ______ when I stopped by?
* You are sleeping
* Have you slept
* Did you sleep
* Were you sleeping

Posted in Grammar, Study Point | Etichetat: , , , | Leave a Comment »

COMPARISON OF ADJECTIVES/GRADELE DE COMPARAȚIE ALE ADJECTIVELOR

Posted by burdujan pe 01/02/2010

1. Adjectivele scurte

Positive Comparative Superlative
short – scurt
fat – gras
happy – fericit
shorter – mai scurt
fatter – mai gras
happier – mai fericit
(the) shortest – cel mai scurt
(the) fattest – cel mai gras
(the) happiest – cel mai fericit

Adjectivele care se termină cu е, primesc –r, –st.
white – whiter – the whitest

Adjectivele care se termină cu consoană + vocală accentuată + consoană ultima consoană se dublează:
red – redder – the reddest
hot – hotter – the hottest

Dacă adjectivul se termină cu у, atunci у se transformă în i.
dirty – dirtier – dirtiest
messy – messier – messiest

2. Adjectivele lungi

Positive Comparative Superlative
interesting – interesant
comfortable – confortabil
more interesting – mai interesant
more comfortable – mai confortabil
(the) most interesting – cel mai interesant
(the) most comfortable – cel mai confortabil


3. Excepții

Positive Comparative Superlative
good – bun
many – mult
bad – rău
little – mic
much – mult
old – vechi
old – vechi
better – mai bun
more – mai mult
worse – mai rău
less – mai mic
more – mai mult
older – mai vechi
elder – mai vechi
the best – cel mai bun
the most – cel mai mult
the worst – cel mai rău
the least – cel mai mic
the most – cel mai mult
the oldest – cel mai vechi
the eldest – cel maivechi


Note:

a. La formarea propozițiilor în care se folosesc adjective la gradele de comparație se folosește conjuncția than (decât).
This room is larger than that. – Această odaie este mai mare decât aceia.

b. În compararea a două obiecte având calitatea similară, se folosește construcția as …as (tot așa de …ca și).
This book is as interesting as that. – Această carte este tot așa de interesantă ca și aceia.

Exercițiu: O revistă a comparat 6 automobile punându-le note de la ***** la *.
Formulați propozițiile voastre folosind gradele de comparație.

Car Cheap Economical Fast
Chevrolet
*** *** ****
Ford
*** **** ****
Volvo
** **** ***
BMW-8
* ** *****
Renault
**** ***** ***
Lada – Niva
***** *** *

Exemplu: The Chevrolet /economical/ the BMW.
The Chevrolet is more economical than the BMW.

1. The BMW /expensive/ the Volvo.
_____________________________________
2. The Volvo /expensive/ the Ford.
_____________________________________
3. The Renault /economical/ the Chevrolet.
_____________________________________
4. The BMW /fast/ the Chevrolet.
_____________________________________
5. The Renault /slow/ the Ford.
_____________________________________
6. The Renault /cheap/ the Volvo.
_____________________________________
7. The Lada /economical/ the BMW.
_____________________________________

Posted in Grammar | Etichetat: , | Leave a Comment »

Study Point: Infidelity

Posted by burdujan pe 26/01/2010


Most creatures, including humans, are not monogamous by nature.
Majoritatea animalelor, inclusiv oameni, nu sunt monogame prin natura lor.
In fact, in the animal kingdom, monogamy is extremely rare.
De fapt, în regnul animal, monogamia este extrem de rară.
But most of us hope to find someone who will be loving and loyal to us for the rest of our lives.
Dar cei mai mulți dintre noi speră că vor găsi de pe cineva care va fi iubitor şi loial cu noi pentru tot restul vieţii noastre.
And cheating in a relationship is often unforgivable.
Şi infidelitatea într-o relaţie este de multe ori de neiertat.
Recently, the whole world learned that Tiger Woods cheated on his wife, not just once, but many, many times.
Recent, toata lumea a aflat că Tiger Woods a înselat soţia lui, nu doar o dată, dar de multe, multe ori.


Grammar Point. Second Conditional
Exemplu: I would be more disturbed if there was emotional cheating rather than physical.
Este un exemplu de folosire a condiționalului II.
El exprimă o acțiune ireală cu consecințe imaginate.

Fraza condițională este compusă din două propoziții simple.
În condiționalul II, după If urmează trecutul simplu, iar în altă propoziție verbul stă la condiționalul prezent (would + simple present).
Exemplu: If he really loved her, he wouldn’t cheat on her.

Exercițiu: Care propoziție este corectă?
a) If you cheated on me, I will leave you.
b) If you cheated on me, I would leave you.

I _ it if you came to visit me.
* will love * was love * did love * would love

Posted in Grammar, Study Point | Etichetat: , , | Leave a Comment »

Grammar Point – Simple Present: Forming Negatives

Posted by burdujan pe 18/09/2009

1. Grammar Point – Simple Present: Forming Negatives

Some people think you don’t have to tip in cafeteria-style restaurants.

Forma negativă a timpului prezent se formează cu ajutorul verbelor auxiliare don’t sau doesn’t îmaintea verbului de bază.
Cu pronumele I/you/we/they se folosește don’t.
Cu pronumele he/she/it se folosește doesn’t.

De exemplu, I don’t like eating out,
sau, It doesn’t cost much to dine out at a fast food restaurant.

2. Question –

The negative form of “I enjoy cooking” is:
* I enjoy don’t cooking.
* I doesn’t enjoy cooking.
* I enjoy cooking doesn’t.
* I don’t enjoy cooking.

Posted in Grammar, Study Point | Etichetat: , , | Leave a Comment »

Study Point: 500 Days of Summer

Posted by burdujan pe 02/09/2009

1. Reading Point –

Most romantic comedies begin with a couple meeting, go on to show them falling in love, and end with a wedding.
Cele mai multe comedii romantice se încep cu o întâlnire dintre cei doi, continuă cu îndrăgostirea lor, şi se încheie cu o nuntă.
It’s an old formula that some find perfectly adorable and others consider cheesy and unrealistic.
Este o formulă veche pe care unii o găsesc perfect adorabilă şi alţii o consideră ieftină şi nerealistă.

But the new movie 500 Days of Summer isn’t a typical romantic comedy.
Dar noul film 500 Days of Summer nu este o comedie romantică tipică.
It begins with a break up, and then goes back in time to show what went wrong in the couple’s relationship.
Acesta se începe cu o despărțire, şi apoi se reîntoarce în timp pentru a arăta ce a mers prost în relatia cuplului.
The male lead in the film is a hopeless romantic, but the girl is skeptical about love.
Rolul bărbatului în film este cel al unui romantic fără speranţă, dar fata este sceptică în dragoste.
She doesn’t think that true love really exists.
Ea nu crede că dragostea adevărată într-adevăr există.

Some people think 500 Days of Summer is a realistic look at modern relationships.
Unii cred că 500 Days of Summer este oviziune realistică asupra relațiilor moderne.

2. Grammar Point –

When it comes to love, it is generally my first instinct to be skeptical.

Generally este un adverb.
Sensul lui este similar cu widely, usually, typically.

Adverbesle sunt cuvinte care determină alte cuvinte.
Verbe: He speaks softly.
Adjective: This room is delightfully old-fashioned.
Alte adverbe: He walked very slowly.

3. Quiz Point –

1. Carey is really enthusiastic. She’s so ________ all the time.
* bright-eye and bushy-tail
* bushy-eye and bright-tail
* bright-eyed and bushy-tailed
* bushy-eyed and bright-tailed

2. In the sentence, I usually like action films better than romantic comedies, the adverb usually modifies which word?
* better
* like
* romantic
* comedies

3. What is the adverb in the sentence, I think going to the movies is really fun?
* think
* going
* really
* fun

Posted in Grammar, Study Point | Etichetat: , | Leave a Comment »

Study Point: Public Enemies

Posted by burdujan pe 21/08/2009

1. Reading point –

The 1930s was an exciting time for criminals in the US.
Anii ’30 a fost o perioadă zbuciumată pentru criminali din SUA.
During that era, outlaws such as Bonnie and Clyde became famous for their wild crime sprees.
În timpul acestei perioade, bandiții, ca Bonnie şi Clyde au devenit celebri pentru faptele lor criminale și sălbatice.
The country was fascinated by men like John Dillinger, a robber who held up over twenty banks and escaped from prison twice.
Țara a fost fermecată de oameni ca John Dillinger, un hoţ care a jefuit peste douăzeci de bănci şi a evadat din închisoare de două ori.
Some saw Dillinger as a Robin Hood figure, or someone who steals from the rich and gives to the poor.
Unii l-au văzut în Dillinger pe Robin Hood, sau pe cineva care fură de la bogați și dă la săraci.
He became a living legend in his time.
El a devenit o legendă vie pe vremea lui.
Public Enemies, a new film starring Johnny Depp, tells the story of Dillinger and several other gangsters.
Inamicii publici, un nou film cu Johnny Depp, spune povestea lui Dillinger şi alți câțiva gangsteri.

2. Grammar Point – Phrasal Verbs (Verbele Frazale)

The people looked for criminals like John Dillinger because they were taking on the banks.
Oamenii îi susțineau pe criminali ca John Dillinger deoarece ei jefuiau băncile.

take on este un verb frazal.
Verbele frazale (phrasal verbs) sunt compuse din verb + preposiție sau adverb care schimbă sensul original al verbului.
Verbul take fiind singur înseamnă a lua.
Dar când la el se adaugă prepoziția on înseamnă a accepta o provocare sau a lupta contra cuiva.

Sunt multe verbe frazale cu on, cum ar fi hold on (a aștepta), go on (a continua), try on (a încerca o haină).

3. Quiz Point – Phrasal Verbs (Verbele Frazale)

1. Can you think of any other phrasal verbs with on?

2. Which sentence includes a phrasal verb?
a. My father works downtown as a lawyer.
b. Do you want to go see a movie later?
c. I hope my girlfriend doesn’t break up with me.
d. This party is boring. Let’s go home.

3. In the sentence, We have a lot of balloons to blow up for the party, what does blow up mean?
a. explode
b. become angry
c. fill with air
d. knock down

Posted in Grammar, Study Point | Etichetat: , , | Leave a Comment »

Study point: Harry Potter and the Half-Blood Prince

Posted by burdujan pe 17/08/2009

1. Reading Pont –

Harry Potter isn’t a kid anymore.
Harry Potter nu mai este un copil .
And kids might not make the best audience for the newest Harry Potter movie, Harry Potter and the Half-Blood Prince.
Și copiii ar putea să nu mai facp cea mai mare audienţă pentru filmul nou cu Harry Potter, Harry Potter și Prințul Semipur.

In the new film, the sixth in the series, Harry learns more about his arch nemesis, Lord Voldemort’s, past.
În noul film, al şaselea din serie, Harry învață mai multe despre trecutul celui mai mare dușman al său, Lord Voldemort.
Meanwhile, Lord Voldemort brings more violence not only to the magical world, but also to our non-magic, Muggle world.
Între timp, Lord Voldemort aduce mai multă violenţă nu numai în lumea magică, dar şi pentru lumea noastră ne-magică, Muggle.
And Lord Voldemort isn’t the only thing Harry struggles with in this movie.
Şi Lord Voldemort nu este singurul cu care Harry se luptă în acest film.
He and his friends also have all the confusion, change, and painful emotions of adolescence to deal with.
El şi prietenii săi au de-a face, de asemenea, cu confuzii, schimbări, emoţii dureroase de adolescenți.

As Harry has grown up, the films have become more mature, too.
Întrucât Harry a crescut, filmele au devenit mai matur, de asemenea.

2. Grammar Pont – Plural vs. Possessive “s”

The earlier Harry Potter movies were “kids’ movies.”
Kids’ este la plural și la posesiv.

Forma de plural și de posesiv dese ori se confundă.
Dacă se adaugă un s la sfârșitul unui substantiv este vorba de transformarea acestuia în plural.
De exemplu: one Muggle – two Muggles.

Dar când se adaugă apostrof s la sfârșitul substantivului, înseamnă că ceva îi aparține.
Dacă un Muggle cumpără o mașină (a car), aceasta este Muggle’s car.

Pentru forma posesivă a unui substantiv la plural se adaugă s apostrof, de ex. my two sisters’ things.

În îmbinarea de cuvinte kids’ movies nu este vorba că filmele aparțin copiilor, ci sunt realizate pentru copii.

3. Quiz Pont –

1. Is Harry’s girlfriend plural, possessive, or plural possessive?

2. This is my __ house. He lives here with his wife and their two ___.
a. brothers, daughter’s
b. brother’s, daughters’
c. brothers’, daughter’s
d. brother’s, daughters

3. Which is the plural possessive form of dog?
a. dogs
b. dog’s
c. dogs’
d. dogses

Posted in Grammar, Study Point | Etichetat: , , , | Leave a Comment »