Burdujan Radu

A blog for those who study English language

Archive for ianuarie 2010

Do you know about koalas?

Posted by burdujan pe 27/01/2010


Though they are bearlike in appearance and are sometimes called koala bears, koalas are not related to true bears.

Cu toate că ele se aseamănă cu ursuleții în aparenţă şi sunt uneori numite urșii koala, koala nu sunt înrudite cu urşii adevărați.
Native to Australia, the koala is a slow-moving, nocturnal, arboreal marsupial, or pouched mammal.
Locuind în Australia, koala este un mamifer lent, nocturn, marsupial arboricol, și cu pungă.
It has perhaps the most specialized diet of any living mammal.
Ea are, probabil, cea mai specialitată dieta dintre toți mamiferii existenți.
It feeds on leaves and shoots of a particular species of eucalyptus in a certain stage of maturation.
Ea se hrăneşte cu frunze şi muguri de o anumită specie de eucalipt la-o anumită etapă de maturare.

Posted in do you know about ... ? | Etichetat: | Leave a Comment »

Study Point: Infidelity

Posted by burdujan pe 26/01/2010


Most creatures, including humans, are not monogamous by nature.
Majoritatea animalelor, inclusiv oameni, nu sunt monogame prin natura lor.
In fact, in the animal kingdom, monogamy is extremely rare.
De fapt, în regnul animal, monogamia este extrem de rară.
But most of us hope to find someone who will be loving and loyal to us for the rest of our lives.
Dar cei mai mulți dintre noi speră că vor găsi de pe cineva care va fi iubitor şi loial cu noi pentru tot restul vieţii noastre.
And cheating in a relationship is often unforgivable.
Şi infidelitatea într-o relaţie este de multe ori de neiertat.
Recently, the whole world learned that Tiger Woods cheated on his wife, not just once, but many, many times.
Recent, toata lumea a aflat că Tiger Woods a înselat soţia lui, nu doar o dată, dar de multe, multe ori.


Grammar Point. Second Conditional
Exemplu: I would be more disturbed if there was emotional cheating rather than physical.
Este un exemplu de folosire a condiționalului II.
El exprimă o acțiune ireală cu consecințe imaginate.

Fraza condițională este compusă din două propoziții simple.
În condiționalul II, după If urmează trecutul simplu, iar în altă propoziție verbul stă la condiționalul prezent (would + simple present).
Exemplu: If he really loved her, he wouldn’t cheat on her.

Exercițiu: Care propoziție este corectă?
a) If you cheated on me, I will leave you.
b) If you cheated on me, I would leave you.

I _ it if you came to visit me.
* will love * was love * did love * would love

Posted in Grammar, Study Point | Etichetat: , , | Leave a Comment »

Electric vs. Electrical

Posted by burdujan pe 18/01/2010

Care este diferență între cuvintele electric și electrical?
Spunem electric car, dar electrical wiring.

Dicționarul Merriam-Webster face diferență:
electric: containing, producing, arising from, actuated by or carrying electricity.
= care conține, produce sau transportă curent electric.
electrical: relating to, pertaining to, or associated with electricity but not having its properties.
= care se referă la energie electrică, dar nu are proprietăţi electrice.

Astfel spunem electrical engineer, dar electric typewriter.

Posted in Vocabulary | Etichetat: , | Leave a Comment »

A woolly jumper

Posted by burdujan pe 18/01/2010

A woolly jumper

Posted in Smile Corner :) | Etichetat: | Leave a Comment »

New Zealand legend

Posted by burdujan pe 18/01/2010

The first New Zealanders were the Maoris, who travelled there by boat about ten thousand years ago.
Primii Zelandezi au fost Maori, care au călătorit aici cu barca aproximativ zece mii de ani în urmă.
Maori legend has it that Maui fished New Zealand’s north island up out of the sea.
Legenda Maori spune că Maui a pescuit insula de nord a Noii Zeelande din mare.
Maui was a legendary Maori demi-god, whose magic fishing net caught the sun, allowing Maui to ask it to make the days longer.
Maui a fost un demi-zeu legendar Maori, a cărui plasa magică a prins soarele, care i-a permis lui Maui să-i ceară să facă zilele mai lungi.

The south island was his canoe.
Insula de sud a fost barca lui.
When you look at a map of the north island, it looks like a fish.
Când te uiţi la o hartă a insulei de nord, se aseamănă cu un peşte.

With Maui were his brothers, who promised to stay on the canoe while Maui dived down into the sea to thank the gods for his discovery.
Cu Maui erau fraţii lui, care aг promis să rămână pe canoe, în timp ce Maui s-a scufundat în mare, să-le mulţumească zeilor pentru descoperirea sa.
While waiting, the brothers got greedy, and started trying to divide up the land by beating the fish.
În timp ce aşteptau, fratii au devenit lacomi, şi a început să împartă insula-pește.
When Maui came up and stopped them, the fish had changed shape – which is how the north island got its valleys and mountains.
Atunci când Maui a revenit, i-a oprit, peştele și-a schimbat forma – iată cum pe insula de nord au apărut văi şi munţi.

Posted in do you know about ... ? | Etichetat: , , , , | Leave a Comment »

Syllable Stress Rules

Posted by burdujan pe 17/01/2010

1. În substantivele compuse accentul cade pe prima silabă (prima parte):

* CLASSroom
* LIVing room
* POST office
* PARKing lot
* BIKE rack

2. În verbele compuse accentul cade pe ultima silabă (a doua parte):

* overDUE
* overDONE
* stressed OUT
* underSTAND

Posted in Pronunciation | Etichetat: , , | Leave a Comment »

The British Museum first opened to the public on 15 January 1759

Posted by burdujan pe 15/01/2010


When the British Museum opened to the public in 1759, its exhibits were based largely on the collections of physician and milk chocolate inventor Sir Hans Sloane.
Când British Museum s-a deschis pentru public în 1759, exponatele sale s-au bazat în mare măsură pe colecțiile medicului şi inventatorului ciocolatei de lapte Sir Hans Sloane.
In 1784, the museum acquired its first notable addition of antiquities, a collection of Greek and Roman artifacts belonging to the British Ambassador to Naples.
În 1784, muzeul a obținut prima sa de antichități, o colecţie de artefacte greco-romane aparţinând ambasadorului britanic la Neapole.
Today, the museum is home to more than 13 million historical items, including the Rosetta Stone and the Elgin Marbles.
Astăzi, muzeul este casa, la mai mult de 13 milioane de exponate istorice, inclusiv Rosetta Stone şi Marbles Elgin.


Why is the ownership of the latter collection in dispute?
(highlight the answer) It is a point of controversy whether museums should be allowed to possess artifacts taken from other countries, and the British Museum is a notable target for criticism. The Elgin Marbles and the Benin Bronzes are among the most disputed objects in its collections.

Posted in do you know about ... ? | Etichetat: | Leave a Comment »

Haitian \ˈhā-shən also ˈhā-tē-ən\

Posted by burdujan pe 14/01/2010


The blow to the UN’s services on the ground may slow relief and rescue efforts for the Haitian people, but its humanitarian department is sending emergency response teams and releasing emergency funds.

Prăbușirea misiunilor ONU poate înceteni ajutorul şi eforturile de salvare a oamenilor din Haiti, dar departamentul său umanitar trimite echipe de intervenţie de urgenţă şi alocă fonduri de urgenţă.

Ascultă cum se pronunță: Haitian

Posted in Pronunciation | Etichetat: | Leave a Comment »