Burdujan Radu

A blog for those who study English language

Archive for iunie 2009

Study Point: blown away

Posted by burdujan pe 30/06/2009

1. Quote –

I was blown away by her preparation. She was always on time, great off-camera, totally cool.

– Actor Kevin Connolly talking about his costar, Scarlett Johansson. (Us Weekly)

Kevin Connelly

Kevin Connelly

2. Definition –

very impressed; amazed
impresionat; uimit, uluit

3. Use –

The expression blown away can actually mean three different things.
Expresia blown away poate însemna trei lucruri diferite.

It can mean killed with a gun or bomb, defeated, or impressed.
Poate avea sensul de ucis cu un pistol sau cu bombă, învins, sau impresionat.

Connolly is using blown away to say that he was amazed or impressed.
Connolly foloseşte blown away să spună că a fost uimit şi impresionat.
This is the most common use of the expression in day to day life.
Aceasta este cea mai comună utilizare a expresiei în viaţa de zi cu zi.
The other uses come up more often in action movies where people get killed or when you’re talking about competitions.
În alte utilizări veni mai des în filme de acţiune în cazul în care oamenii omorat sau, atunci când aţi vorbit despre concursuri.
To understand Connolly’s meaning, imagine if something were so impressive that it picked you up off your feet and carried you away,
like a powerful gust of wind.

Pentru a înţelege sensul folosit de Connolly, imaginaţi-vă ceva a fost atât de impresionant încât aţi fost ridicat deasupra pământului, cu o rafală puternică de vânt.
That’s where the expression blown away comes from.
Iată de unde provine expresia blown away.

As it does in the quote from Connolly, blown away works like an adjective in a sentence.
În citatul lui Connolly, blown away are funcţia de un adjectiv într-o propoziţie.
It describes the way someone feels when they encounter something incredible.
El descrie modul în care cineva se simte atunci când întâlneşte ceva incredibil.
But if you change the form of the expression a little, it can also be used as a verb.
Dar dacă schimbi forma expresiei un pic, poate fi, de asemenea, utilizat cu funcţia de un verb.
You can be blown away by something amazing, or something amazing can blow you away.
Puteţi fi blown away de ceva uimitor, sau ceva uimitor te poate blow away.

Kevin Connolly isn’t the only person blown away by Scarlett Johansson.
Kevin Connolly nu este singura persoană impresionată de Scarlett Johansson.
She’s been named the Sexiest Woman Alive not just once, but twice.
Ea a fost numită the Sexiest Woman Alive nu doar o dată, dar de două ori.
But if you’re already a Scarlett fan, that news probably won’t blow you away, since you likely already knew it.
Dar, dacă esti deja un fan al lui Scarlett, această ştire nu te va uimi deoarece, probabil, deja o cunoşti.

Scarlett Johansson

Scarlett Johansson

Reclame

Posted in Study Point | Etichetat: | Leave a Comment »

Cuvântul Zilei: founder

Posted by burdujan pe 30/06/2009

founder • \FOUN-der\ • verb

1 : to make or become disabled or lame
2 : to give way : collapse
3 : to become submerged : sink
4 : to come to grief : fail
[Ro] a naufragia, a se lăsa (d. o clădire), a şchiopăta (d. un cal), a eşua,
a se scufunda, a se scufunda (d. o clădire), a se împiedica (d. un cal), a da greş, a cădea (d. un cal)

Exemplu în context:
As the vessel began to founder, the captain ordered everyone on board to prepare to abandon ship.
După ce nava a început să se scufunde, capitanul a ordonat ca toată lumea la bord să se pregătească să abandoneze nava.

Founder vine de la francezul fondrer, care înseamnă a se nărui sau a se prăbuşi.
Iar acesta la rândul său din latinul fundus, însemnând fund.
Când ceva founders, de obicei ajunge la fund.
A foundering horse – însemnă un cal şchiopătând.
Când a ship founderscorabia se duce la fundul mării.
Founder are şi sensul figurat – dacă cariera sau căsătoria ta is foundering atunci ea nu merge bine, se apropie de sfârşit.

Posted in Word of the Day | Etichetat: | Leave a Comment »

Astăzi. Gone with the Wind published (1936)

Posted by burdujan pe 30/06/2009


Gone with the Wind, a Pulitzer Prize-winning American novel by Margaret Mitchell,
Pe aripile vântului, un roman american de Margaret Mitchell, câştigător al Premiului Pulitzer ,
tells the story of a rebellious Georgia woman named Scarlett O’Hara.
este povestea unei femei rebele din Georgia, Scarlett O’Hara.
It presents a detailed view of her complex relationships with family and friends
El ne prezintă un spectru complex de relaţii cu familia şi cu prietenii
and her struggle to survive in the American South before, during, and after the Civil War.
şi lupta ei pentru a supravieţui în Sudul American înainte, în timpul şi după războiului civil.
Many regard the book as having a strong ideological commitment to the cause of the Confederacy.
Mulţi consideră cartea, având un puternic angajament ideologic pentru cauza Confederaţiei.

Posted in do you know about ... ? | Etichetat: , , | Leave a Comment »

The largest English-speaking country?

Posted by burdujan pe 29/06/2009

Posted in Polls | Etichetat: | Leave a Comment »

Interjections

Posted by burdujan pe 29/06/2009

Interjecţiile sunt nişte exclamaţii scurte ca: Oh!, Um sau Ah!
Ele nu au nici o valoare gramaticală, dar se folosesc destul de des.
Când interjecţiile apar într-o propoziţie, ele nu au nici o legătură gramaticală cu celelalte părţi de propoziţie.
Interjecţia este de obicei urmată de semnul exclamării (!).

interjection meaning example
ah expressing pleasure „Ah, that feels good.”
expressing realization „Ah, now I understand.”
expressing resignation „Ah well, it can’t be heped.”
expressing surprise „Ah! I’ve won!”
alas expressing grief or pity „Alas, she’s dead now.”
dear expressing pity „Oh dear! Does it hurt?”
expressing surprise „Dear me! That’s a surprise!”
eh asking for repetition „It’s hot today.” „Eh?” „I said it’s hot today.”
expressing enquiry „What do you think of that, eh?”
expressing surprise „Eh! Really?”
inviting agreement „Let’s go, eh?”
er expressing hesitation „Lima is the capital of…er…Peru.”
hello, hullo expressing greeting „Hello John. How are you today?”
expressing surprise „Hello! My car’s gone!”
hey calling attention „Hey! look at that!”
expressing surprise, joy etc „Hey! What a good idea!”
hi expressing greeting „Hi! What’s new?”
hmm expressing hesitation, doubt or disagreement „Hmm. I’m not so sure.”
oh, o expressing surprise „Oh! You’re here!”
expressing pain „Oh! I’ve got a toothache.”
expressing pleading „Oh, please say ‘yes’!”
ouch expressing pain „Ouch! That hurts!”
uh expressing hesitation „Uh…I don’t know the answer to that.”
uh-huh expressing agreement „Shall we go?” „Uh-huh.”
um, umm expressing hesitation „85 divided by 5 is…um…17.”
well expressing surprise „Well I never!”
introducing a remark „Well, what did he say?”

Posted in Vocabulary | Etichetat: | Leave a Comment »

StudyPoint: Michael Jackson died.

Posted by burdujan pe 29/06/2009


1. Reading Point –

Michael Jackson was truly “The King of Pop.”
Michael Jackson a fost cu adevărat „Regele Pop.”
He was officially the most successful showman of all time.
El a fost oficial cel mai de succes showman din toate timpurile.
He died last week.
A murit săptămâna trecută.
He was only 50 years old.
El a avut doar 50 ani.

As soon as the news came out that Jackson had passed on, people began playing his music everywhere.
De îndată ce a apărut noutatea că Jackson a decedat, oamenii au început să difuzeze muzica lui pretutindeni.
Jackson’s pop songs could be heard coming from every car and every storefront.
Cântece pop ale lui Jackson puteau fi auzite din fiecare maşinî şi în fiecare magazin.
Some radio stations played nothing but Michael Jackson for the rest of the day.
Unele posturi de radio difuzau nimic altceva decât pe Michael Jackson tot restul zilei.
Even though Jackson has had health issues for a long time, people were surprised he died so young.
Chiar dacă Jackson a avut probleme de sănătate pentru o lungă perioadă de timp, oamenii au surprinşi că el a murit aşa tânăr.

Though he hadn’t made an album since 2001 and had battled accusations of sexual abuse of children for many years.
Deşi el nu a lansat nici un un album din 2001 si a avut acuzaţiile nefondate de abuz sexual asupra copiilor timp de mulţi ani.
Jackson had planned to return to performing soon.
Jackson dorea sa revină pe scenă curând.

2. Grammar Point – Future Continuous Tense (Viitorul Continuu)

În propoziţia I’ll be working in the garden. se foloseşte Viitorul Continuu.
Viitorul Continuu se foloseşte pentru a exprima o acţiune continuă care va avea loc la un moment dat din viitor.

Timpul se formează: will + be + ing verb.
Se referă la o acţiune neterminată care va fi în progres la un moment dat din viitor.

El poate fi folosit pentru a imagina ce vei face în viitor:
This time next week I will be sun-bathing in Bali.
Viitorul Continuu poate avea şi forma de viitor:
Will you be coming to the party tonight?
De asemenea se foloseşte pentru a prezice acţiunile sau sentimentele cuiva în viitor.
You’ll be feeling tired after that long walk.

3. Quiz Point –

1. How would you use the future progressive tense to say that radio stations are going to play a lot of Michael Jackson this week?

_____________________________________________________________________________________________________________

2. Michael Jackson is one of the greatest singers __.

* of time
* of all time
* of all times
* All of these.

3. Which is correct?

* I will not be going to school next week.
* I not be going to school next week.
* I will not going to school next week
* I will be not going to school next week.

Posted in Grammar, Study Point | Etichetat: , , , | 1 Comment »

Astăzi. Globe Theatre Burns to the Ground (1613)

Posted by burdujan pe 29/06/2009

The first Globe Theatre was an Elizabethan theatre where several of Shakespeare’s plays were originally staged.
Primul Teatru Globe a fost un teatru Elizabetan unde mai multe din piesele lui William Shakespeare au fost jucate prima dată.
It was built around 1598 in London using timber from an earlier theater
A fost construit în 1598 la Londra, din lemnul unui alt teatru
and was jointly owned by members of the theatrical company to which Shakespeare belonged.
şi a fost proprietatea în comun a membrilor companiei teatrale din care făcea parte şi Shakespeare.
The Globe burned down in 1613, during a performance of Henry VIII,
The Globe a ars în 1613, în timpul unei performanţe a piesei Henry al VIII-lea,
and was rebuilt in 1614, but Puritans closed it and all other theaters in 1642, and it was demolished soon after.
şi a fost reconstruit în 1614, dar Puritans l-au închis, precum şi toate celelalte teatre în 1642, şi a fost demolat imediat mai târziu.

The Globe Theatre

The Globe Theatre

Question: What caused the fire in 1613?
On June 29, 1613, the Globe Theatre went up in flames during a performance of Henry the Eighth.
A theatrical cannon, set off during the performance, misfired, igniting the wooden beams and thatching.
According to one of the few surviving documents of the event, no one was hurt except a man who put out his burning breeches with a bottle of ale.

Posted in do you know about ... ? | Etichetat: , , , , , | Leave a Comment »

The Presidential Map

Posted by burdujan pe 25/06/2009

President Barack Obama looks at a map donated to the White House by the National Geographic Society, in the Oval Office, June 10, 2009.

Originally uploaded by The Official White House Photostream

Official White House Photo by Pete Souza

In the above photo, we see President Barack Obama in the Oval Office, looking at a map donated to the White House by the National Geographic Society.

Posted in Geography | Etichetat: , , | Leave a Comment »